ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      อินทผาลัม         กล้ายางพารา         มันสำปะหลัง 6 เดือน