ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      มันสำปะหลัง 6 เดือน         รางวัลศรีเทพ          สวนกล้วยไม้