ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      อ้อย          สวนกล้วยไม้         มันสำปะหลัง 1 เดือน