ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      สวนปาล์ม         กล้ายางพารา         ถั่วฝักยาว และผักต่างๆ