ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      กล้ายางพารา         ข้าวโพด 3 ไร่         มันสำปะหลัง 6 เดือน