ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      อินทผาลัม-มะนาว         ยางพารา บุรีรัมย์          อ้อย สระแก้ว