ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      ข้าวไรซ์เบอรี่         มะเขือและมัน         อีเขียว แบบซองซาเช่ย์