ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      อ้อย          ถั่วดาวอินคา         ข้าวไรซ์เบอรี่