ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      รางวัลศรีเทพ          ลำใย         ดาวเรือง