ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      รางวัลศรีเทพ          เปรียบเทียบต้นข้าว         แปลงข้าว จ.สิงห์บุรี