ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      ปลูกมะนาว         ส้มเขียวหวาน         นาข้าวที่โคราช