ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      อ้อย สระแก้ว         ข้าว อ.บางไทร         ข้าวไรซ์เบอรี่