ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      สับปะรด         สวนปาล์ม         มันสำปะหลัง