ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      ลำใย         อ้อย          ยางพารา บุรีรัมย์