ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      ข้าว อ.บางไทร         ข้าวไรซ์เบอรี่         สับปะรด