ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      ดาวเรือง         อ้อย          รางวัลศรีเทพ