ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      อ้อย สระแก้ว         เปรียบเทียบต้นข้าว         ข้าวไรซ์เบอรี่