ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      ถั่วดาวอินคา         มะเขือและมัน         ข้าวโพดหวาน