ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      อ้อย         ข้าวโพด 3 ไร่         สวนกล้วยไม้