ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      ปลูกมะนาว         อีเขียวซองซาเช่ย์ และวิธีผสม         ยางพารา บุรีรัมย์