ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      มันสำปะหลัง         อีเขียวซองซาเช่ย์ และวิธีผสม         สวนปาล์ม