ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      อ้อย สระแก้ว         ดอกเยอบีร่า         อ้อย