ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      มะเขือและมัน         ดอกเยอบีร่า         มันสำปะหลัง 1 เดือน