ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      อ้อย         เปรียบเทียบต้นข้าว         นาข้าวที่โคราช