ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      เปรียบเทียบต้นข้าว         แปลงข้าว จ.สิงห์บุรี         ข้าวโพดหวาน