ข้าวโพด       มะนาวเป็นโรคแคงเกอร์       สตอเบอรี่       พืชผลผลิตดี      
ซุปเปอร์กรีน
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล