สตอเบอรี่       มันสำปะหลังในดินทราย       แปลงคะน๊า       ผักกาดขาว จ.ตาก      
ซุปเปอร์กรีน
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล