มะนาวใบร่วงทำไง       นาข้าว       มันสำปะหลังในดินทราย       สตอเบอรี่      
ซุปเปอร์กรีน
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล