ผักกาดขาว จ.ตาก       มะนาวเป็นโรคแคงเกอร์       ยางพารา       มะระ      
สวนมะนาว จ.อุดรธานี
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
สวนมะนาว จ.อุดรธานี ลูกดกต้นแข็งแรง