นาข้าว 25 ไร่       มันสำปะหลังในดินทราย       ยางพารา       มัน 2 และ 6 เดือน      
สวนมะนาว จ.อุดรธานี
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
สวนมะนาว จ.อุดรธานี ลูกดกต้นแข็งแรง