มันสำปะหลังในดินทราย       ถั่วเขียว       พริกเงินล้าน       ปลูกพริก      
สวนมะนาว จ.อุดรธานี
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
สวนมะนาว จ.อุดรธานี ลูกดกต้นแข็งแรง