มะนาวเป็นโรคแคงเกอร์       ข้าวโพดลูกค้า       นาข้าว 25 ไร่       อีเขียว      
อ้อยยักษ์
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
ไร่อ้อยใช้อีเขียว ลำต้นใหญ่ ขยายแตกกอดี