สวนกล้วยไม้       มะนาวเป็นโรคแคงเกอร์       บวบโตด้วยอีเขียว       ข้าวโพดลูกค้า      
อ้อยยักษ์
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
ไร่อ้อยใช้อีเขียว ลำต้นใหญ่ ขยายแตกกอดี