ข้าวกอใหญ่       พืชทุกชนิดชื่นชอบ       มะขาม 70 ไร่       ซุปเปอร์กรีน แคปซูล      
มะนาวเป็นโรคแคงเกอร์
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
มะนาวที่ปลูกเองเป็นโรคแคงเกอร์ ก่อนและหลังใช้อีเขียว ฉีดทุก 10 วัน  ฉีดไป3 รอบ  1แคปซูลผสมน้ำ60 ลิตร ภาพซ้ายถ่ายตอนฉีดครั้งที่ 2จะเห็นว่าภาพขวา มะนาวที่เป็นโรคแคงเกอร์ เริ่มหายไปอย่างชัดเจน และมะนาวแตกใบสมบูรณ์ขึ้น