ซุปเปอร์กรีน       กระเทียม       มะนาวเป็นโรคแคงเกอร์       มัน 2 และ 6 เดือน      
 เขียว
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล