บวบโตด้วยอีเขียว       ข้าวโพด       ซุปเปอร์กรีน       ฟักทอง      
ข้าว
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
ข้าวออกรวงดี เมล็ดเต็มได้น้ำหนัก ปลอดศัตรูพืช เกษตรกรยิ้ม ยอมรับอีเขียวดีจริงๆ