สวนกล้วยไม้       ฟักทอง       ข้าว       มันสำปะหลังในดินทราย      
มะละกอ
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
เปรียบเทียบภาพก่อนใช้อีเขียว ต้นมะลอกอ ลูกโตดกจริงๆ