อ้อยยักษ์       ผักกวางตุ้ง       สวนดอกเยบีร่า       ไร่หอม      
มะละกอ
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
เปรียบเทียบภาพก่อนใช้อีเขียว ต้นมะลอกอ ลูกโตดกจริงๆ