บวบโตด้วยอีเขียว       อ้อยยักษ์       มะขาม 70 ไร่       ยางพารา      
อีเขียวกับมะขาม
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
มะขามกระดานที่วังน้ำเขียว ใช้อีเขียวทั้ง 100% ฝักใหญ่มาก