มะนาวเป็นโรคแคงเกอร์       อีเขียว       สวนดอกเยบีร่า       สวนมะนาว จ.อุดรธานี      
ข้าวกอใหญ่
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
ข้าวฉีดอีเขียวกอแน่น รวงสมบูรณ์ ได้น้ำหนัก ปลอดโรค