สวนกล้วยไม้       มัน 2 และ 6 เดือน       กระเทียม       ผักกวางตุ้ง      
ข้าวกอใหญ่
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
ข้าวฉีดอีเขียวกอแน่น รวงสมบูรณ์ ได้น้ำหนัก ปลอดโรค