ผักกวางตุ้ง       มะนาวเป็นโรคแคงเกอร์       นาข้าว       ยางพารา      
มะระ
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
มะระขนาดใหญ่ จากการใช้อีเขียวเช่นเดิม