บวบโตด้วยอีเขียว       กระเทียม       มะนาวเป็นโรคแคงเกอร์       สวนมะนาว จ.อุดรธานี      
เผือก
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
เผือกหัวใหญ่ ได้น้ำหนัก ปลอดศัตรูพืช