ลำใย       แปลงคะน๊า       มะขาม       ลิ้นจี่ จ.เชียงราย      
สวนกล้วยไม้
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล

สวนดอกเยบีร่า
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล