ข้าวกอใหญ่       ลำใย       ข้าว       ถั่วเขียว      
สวนมะลิ
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล

สวนดอกเยบีร่า
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล