ไร่หอม       อ้อยยักษ์       ฟักทอง       ถั่วเขียว      
พืชทุกชนิดชื่นชอบ
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล

แช่ข้าวเปลือก
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล