แปลงคะน๊า       มะนาวเป็นโรคแคงเกอร์       ยางพารา       แช่ข้าวเปลือก      
สวนมะลิ
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล

มะขาม
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล