มันสำปะหลังในดินทราย       ไร่หอม       กระเทียม       เผือก      
พริกเงินล้าน
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล

ลำใย
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล