สวนมะลิ       พริกเงินล้าน       สวนกล้วยไม้       อ้อยยักษ์      
ซุปเปอร์
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล

มะนาวเป็นโรคแคงเกอร์
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล