มะนาวใบร่วงทำไง       ข้าว       ลำใย       เผือก      
บวบโตด้วยอีเขียว
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล

นาข้าว
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล