บวบโตด้วยอีเขียว       กระเทียม       มะนาวใบร่วงทำไง       มะนาวเป็นโรคแคงเกอร์      
ซุปเปอร์กรีน
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล

กระเทียม
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล