พืชทุกชนิดชื่นชอบ       พืชผลผลิตดี       ข้าว       บวบโตด้วยอีเขียว      
สตอเบอรี่
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล

มะนาวเป็นโรคแคงเกอร์
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล