สวนกล้วยไม้       ยางพารา       เผือก       ดอกดาวเรือง      
ข้าว
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล

มะม่วง
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล