สตอเบอรี่       แปลงคะน๊า       มันสำปะหลังในดินทราย       แตงกวา      
สวนมะลิ
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
สวนมะลิแม่ใจ ตำบลศิลา  ที่จังหวัดขอนแก่น ใช้อีเขียว แล้วดอกออกเต็มต้น