สวนดอกเยบีร่า       ฟักทอง       บวบโตด้วยอีเขียว       นาข้าว 25 ไร่      
ฟักทอง
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
ไร่ฟักทอง ออกผลใหญ่ สมบูรณ์ได้น้ำหนัก