สตอเบอรี่       นาข้าว 25 ไร่       พืชทุกชนิดชื่นชอบ       มัน 2 และ 6 เดือน      
ฟักทอง
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
ไร่ฟักทอง ออกผลใหญ่ สมบูรณ์ได้น้ำหนัก