อีเขียว       ข้าว       สวนดอกเยบีร่า       อ้อยยักษ์      
อีเขียว
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล