มะละกอ       พืชทุกชนิดชื่นชอบ       ไร่หอม       สตอเบอรี่      
อีเขียว
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล