พืชทุกชนิดชื่นชอบ       ถั่วเขียว       ผักกวางตุ้ง       ดอกดาวเรือง      
อีเขียว
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล