มะม่วง       นาข้าว 25 ไร่       แปลงคะน๊า       ข้าว      
อีเขียว
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล