ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      มะเขือและมัน         อีเขียวซองซาเช่ย์ และวิธีผสม         สับปะรด