ปลูกพริก       มันสำปะหลังในดินทราย       ฟักทอง       ข้าวโพดลูกค้า      
ข้าวกอใหญ่
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
ข้าวฉีดอีเขียวกอแน่น รวงสมบูรณ์ ได้น้ำหนัก ปลอดโรค