ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      มันสำปะหลัง 1 เดือน         ถั่วดาวอินคา         ส้มเขียวหวาน