ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      ดอกเยอบีร่า         อินทผาลัม         สวนแตงกวา