ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      เปรียบเทียบต้นข้าว         ส้มเขียวหวาน         ยางพารา บุรีรัมย์