ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      ข้าวโพดหวาน         แปลงข้าว จ.สิงห์บุรี         ข้าว อ.บางไทร