ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      แปลงข้าว จ.สิงห์บุรี         มันสำปะหลัง 1 เดือน         ข้าวไรซ์เบอร์รี่