ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      สับปะรด         ถั่วดาวอินคา         มะเขือและมัน