ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      ข้าวไรซ์เบอร์รี่         มันสำปะหลัง 1 เดือน         ส้มเขียวหวาน