ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      กล้ายางพารา         มันสำปะหลัง 6 เดือน         มันสำปะหลัง 1 เดือน