ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      ข้าวโพด         เปรียบเทียบต้นข้าว         สับปะรด