ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      นาข้าวที่โคราช         มันสำปะหลัง         ข้าวโพด