ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      สวนปาล์ม         อ้อย สระแก้ว         มันสำปะหลัง 1 เดือน