ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      มันสำปะหลัง 1 เดือน         อีเขียว แบบซองซาเช่ย์          ข้าวไรซ์เบอรี่