ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      มะเขือและมัน         ข้าวโพด 3 ไร่         นาข้าวที่โคราช