ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
 แนะนำอีเขียว      สับปะรด         นาข้าวที่โคราช         มันสำปะหลัง