พริกเงินล้าน       ข้าวกอใหญ่       ข้าวโพดลูกค้า       แช่ข้าวเปลือก      
สวนดอกเยบีร่า
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
พี่แดง เจ้าของสวนดอกเยบีร่า เสมิง จ.เชียงใหม่ ประทับใจผลผลิตจาก 1200 ดอก เป็น 2400 ดอก แมลงไม่ทำลายก้านดอกและใบ