ผักกวางตุ้ง       แปลงคะน๊า       นาข้าว 25 ไร่       บวบโตด้วยอีเขียว      
แช่ข้าวเปลือก
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
แช่ข้าวด้วยอีเขียวเพียง 1 คืนเกิดความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด