ยางพารา       ผักกวางตุ้ง       มันสำปะหลังในดินทราย       ข้าวโพดลูกค้า      
ผักกาดขาว จ.ตาก
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
ผักกาดขาวอายุ 24 วัน บ้านชิบูโด ต.พบพระ อ.แม่สอด ใช้เห็นผลชัดเจน