มะม่วง       ซุปเปอร์       สวนดอกเยบีร่า       มะนาวเป็นโรคแคงเกอร์      
ซุปเปอร์
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล