ซุปเปอร์กรีน       มันสำปะหลังในดินทราย       แปลงคะน๊า       ข้าวโพดลูกค้า      
ซุปเปอร์กรีน
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล